هر چقد سخت جدا شیم از هم باز که تنها بشم فک کنم جز تو به کی