هرکی دوس داره عشقشو یه تنه حق میدم بخواد از همه بگذره