من میرم ولی باز تو بدون همیشه یاد تو از خاطر من فراموش نمیشه