دست بذار روی زخمای من جای من باش ببین دیدنت سخته با یکی