حتی خدا رو قسم میدم خیلی زیاد تا که بیاد یعنی میشه بیاد