بی خبرم از تو و من تاب ندارم بعد تو خود را به که باید بسپارم