برو ولی همه درا رو پنجره ها رو باز میذارم تا که بیای خورشید و ماه رو