با تو آخه دیگه عقلم از توی این سر پرید مثل باد و مثل بارون رفتی سریع