ای ماه الهی فقط کم نوشد سایه ات از شب و روزای من و تو