امشب میخوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا با تو چه حالی داره